REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Wiem już jak……………, teraz mogę……………..!”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wiem już jak……………, teraz mogę……………..!”” ” (dalej „Konkurs”) jest: Fundacja Orange z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241397, NIP: 521-33-67-997, zwana dalej Organizatorem.
2. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowiący jednocześnie dokument określający warunki Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
4. Fundatorem nagród Konkursu jest Organizator.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, w serwisie www.akademiaorange.pl, w dniach od 23.05.2015 r, do dnia 01.06.2015 r.

§ 2
Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs jest ogłaszany w portalu internetowym www.akademiaorange.pl i kierowany do użytkowników sieci Internet, z zastrzeżeniem postanowień ustępów kolejnych Regulaminu.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba, która w dacie rozpoczęcie Konkursu ukończyła lat 10 (dziesięć). W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być reprezentowane przez rodziców/przedstawicieli ustawowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5. Uczestnik Konkursu będący uprawniony do otrzymania nagrody może otrzymać wyłącznie 1 (jedną) nagrodę.


§ 3
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zm.)
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich poprawienia. Dobrowolnie przekazane dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. W przypadku wygranej dane osobowe w zakresie : Imię i Nazwisko, miejscowość oraz nazwa projektu, zostaną opublikowane wraz z tekstem sentencji na stronie internetowej www.akademiaorange.pl. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 4
Zadanie Konkursowe, zasady przyznania nagród

1. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu autorskiego tekstu sentencji i umieszczeniu go w specjalnej chmurce udostępnionej przez Organizatora na stronie www.akademiaorange.pl.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość sentencji.
3. Laureatami Konkursu będą osoby, których sentencja zostanie uznana przez jury za najlepszą, pod względem merytorycznym i artystycznym.
4. Laureatami Konkursu zostaje 10 (dziesięć) osób, których sentencje zostaną wybrane przez jury, na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej. W skład jury wchodzą wybrani członkowie Fundacji.
5. Uczestnik poprzez przesłanie sentencji do Konkursu potwierdza, że wysłana przez niego sentencja jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach, oraz jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do sentencji w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z przesłanej sentencji w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych i praw osobistych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu sentencji co, do której będzie miał wątpliwości czy prawa do tej sentencji przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
7. Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydania nagrody (zdjęcia, film) w zw. z informacjami o Konkursie, w przypadku wydania nagrody w sposób bezpośredni.
8. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wysyłana przez niego do Konkursu sentencja jest jego autorstwa i wyłącznie jemu przysługują autorskie prawa majątkowe do przesyłanej do Konkursu sentencji. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych do przesyłanej sentencji oraz innych praw własności oraz przepisów prawa.
9. Każdy Laureat Konkursu będący jednocześnie autorem sentencji przenosi na Organizatora Konkursu – Fundację Orange, autorskie prawa majątkowe do każdej sentencji zgłaszanej w Konkursie zarówno do całości jak i poszczególnych elementów, zarówno w kraju jak i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji w tym określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), w szczególności digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, technik gsm i umts, inkorporowanie części składowych do Strony internetowej; wprowadzenie do obrotu,; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na podstawie pisemnie wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełnienie w/w oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Organizatora jest warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli w dacie rozpoczęcia Konkursu lat 18 (osiemnaście) lub nie uzyskali pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o którym mowa powyżej składa i podpisuje prawny opiekun Uczestnika Konkursu/Laureata Konkursu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi po otrzymaniu Nagrody i w ramach jej wartości. Pozostali Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z sentencji zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji: digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, technik gsm i umts, inkorporowanie części składowych do Strony internetowej; wprowadzenie do obrotu,; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Laureaci Konkursu (lub prawnie działający za niego opiekun) przenoszący prawa autorskie do sentencji, po myśli postanowień ust. 9 powyżej, wyraża jednocześnie nieodwołalną zgodę na nieograniczone wykonywanie przez Organizatora praw pokrewnych, zależnych na wszelkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5
Nagrody

1. Jury wyłoni 10 (dziesięciu) Laureatów Konkursu, którym będzie przysługiwało prawo do otrzymania Nagrody opisanej w ust. 2 poniżej.
2. Nagrodą dla wszystkich 10 (dziesięciu) Laureatów Konkursu będą nagrody rzeczowe w postaci co najmniej 8 unikatowych koszulek dla każdego laureata.
3. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo zamiany przyznanej Nagrody, opisanej w ust. 2 na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty jej wartości pieniężnej.
4. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do zmiany Nagrody.
5. Laureat Konkursu nie może zrzec się pisemnie prawa do Nagrody na rzecz innej osoby.
6. Zwycięskie utwory oraz Imiona i Nazwiska Laureatów ostaną opublikowane na stronie www.akademiaorange.pl w terminie 21 licząc od dnia wyboru Laureatów Konkursu zgodnie z § 4 ust. 4 powyżej. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu im Nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody zostaną oni poproszeni o przesłanie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu. Przesłanie na adres Organizatora oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody.
7. Nagrody opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlegają/podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od nagród i wygranych.

§ 6
WARUNKI WYDANIA NAGRÓD

1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail w terminie 21 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną, na wskazany w powiadomieniu adres e-mail i wskazać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie poprzedzającym Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika/Laureata Konkursu i postanowieniu o nieprzyznaniu Nagrody.
4. Organizator jest uprawniony do przekazania Nagród, opisanych w § 5 Regulaminu osobiście lub jej dostarczenia drogą pocztową na wskazane przez Laureata Konkursu dane adresowe. Decyzja co do sposobu wydania Nagrody należy do Organizatora.
5. W związku z postanowieniami ustępu 4 powyżej Organizator – po otrzymaniu odpowiedzi na powiadomienie, zgodnie z treścią postanowień ustępu 2 powyżej - wskaże Laureatowi Konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika Konkursu miejsce i termin odbioru Nagrody, opisanej w § 5 Regulaminu. Laureat jest zobowiązany do stawiennictwa w miejscu wydania Nagrody i odbioru Nagrody na swój koszt, przy czym w przypadku uzasadnionej prośby Laureata Konkursu o zmianę terminu wydania Nagrody Organizator oraz Laureat Konkursu ustalą zgodną wolą Stron przedmiotowy termin lub przesłanie jej drogą pocztową. Organizator jest uprawniony do nieograniczonego rozpowszechniania zdjęć lub/oraz filmów dokumentujących fakt wydania Nagród na wszelkich znanych polach eksploatacji wskazanych w § 4 ust. 10 Regulaminu, w szczególności na polach eksploatacji: rozpowszechnianie w sieci Internet, rozpowszechnianie techniką drukową i poligraficzną, korzystanie w celach marketingowych i reklamowych Organizatora.
6. W przypadku wysyłki Nagrody drogą pocztową, zgodnie z decyzją Organizatora, o której mowa w ustępie 4 powyżej, Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na adres Laureatów Konkursu wskazany przez Laureatów Konkursu, najpóźniej w ciągu 60 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
7. Niestawiennictwo Laureata Konkursu po odbiór Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub jej nieodebranie w przypadku opisanym w ust. 6 powyżej powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
8. Uczestnikom i Laureatom Konkursu tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagród przyznanych wedle treści Regulaminu.
9. Uczestnikowi i Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, opisanych w § 5 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany Nagród na nagrody tożsame wartościowo.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika/Laureata Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika/Laureata Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
11. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
Wykluczenie Uczestnika

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie jeżeli prawa autorskie przysługujące Uczestnikowi Konkursu do przesłanej sentencji będą budziły wątpliwości Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków Uczestnictwa w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 powyżej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie jeżeli Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu.

§ 8
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się ze zgłaszającym reklamację.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 9
Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu, który dokonał zgłoszenia swego uczestnictwa do Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu.
4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.
5. Laureatom/Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od Organizatora Konkursu żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykorzystania przez Organizatora sentencji zgłoszonych do Konkursu. Laureatom/Uczestnikom Konkursu przysługuje jedynie prawo do otrzymania Nagrody, a przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej www.akademiaorange.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ……………………………. legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii …………………….., w imieniu własnym/w imieniu małoletniego ……………………. przenoszę zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 10 Regulaminu i w zakresie tam wskazanym autorskie prawa majątkowe do wszystkich zgłoszonych przeze mnie/przez wyżej wymienionego utworu/utworów do Konkursu na rzecz Organizatora Fundacji Orange z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241397, NIP: 521-33-67-997

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Fundacja Orange. Dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia złożenia oświadczenia o przeniesieniu na administratora danych autorskich praw majątkowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”


…………………………………………….
(podpis prawnego opiekuna laureata)