Wyniki wyszukiwania

obraz projektu
,,Wchodzimy na scenę życia” to projekt, który ma zachęcić uczestników do innego niż dotychczasowy sposobu spędzania wolnego czasu. 36 dziewcząt i chłopców w wieku 8-18 lat z terenu Krzydliny Wielkiej weźmie udział w dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju, prowadzonych przez ekspertów warsztatach: malarskich, taneczno-muzycznych i fotograficzno-dziennikarskich.
obraz projektu
Projekt jest propozycją działań skierowanych do dzieci i młodzieży krakowskiego Kazimierza. Wspólne odkrywanie historii dzielnicy, współczesnej kultury oraz atrakcyjne działania na rzecz lokalnej społeczności mają za zadanie zaktywizować dzieci i młodzież biorące w nim udział. Dzięki łączeniu metod pracy używanych przez streetworkerów i etnografów uczestnicy będą poznawać i twórczo zmieniać miejsce swego zamieszkania. Wszystkie działania są tak zaprojektowane, by związane z nimi decyzje były podejmowane przez samych uczestników i by to oni byli autorami i organizatorami poszczególnych przedsięwzięć. Jednym z istotniejszych elementów projektu będą działania uczestników mające na celu rewitalizację jednego z kaziemierzowskich podwórek, tak by powstało miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy mogą spędzać wolny czas w trakcie cieplejszych miesięcy roku.
zastępcza grafika dla projektu Wolne muzeum sztuk ulicznych
Głównym celem projektu jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, która umożliwiłaby im rozumienie sztuki współczesnej oraz jej współtworzenie. Zadaniem uczestników będzie zorganizowanie w Zgierzu otwartego muzeum street artu. Będą oni tworzyli eksponaty, wzorując się na dziełach najsłynniejszych twórców. W sześciu grupach poświęconych różnym formom sztuki ulicznej będą powstawać przyszłe elementy wystawy. Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym na jednym z placów miasta i opatrzona oprawą muzealną. Będzie również inspiracją do rozmowy o miejscu sztuki w przestrzeni publicznej oraz dyskusji nad granicami między sztuką wysoką a niską oraz street artem a wandalizmem. Tak, jak to sugeruje sama nazwa, do eksponatów Wolnego Muzeum każdy będzie mógł dołączyć własne dzieło.
obraz projektu
Projekt ZEWnętrza wyrasta z potrzeby uzupełnienia luki w edukacji kulturalnej młodzieży ponadgimnazjalnej, która szczególnie intensywnie poszukuje wzorców pomocnych przy nakreśleniu wizerunku samego siebie i miejsca, w którym żyje. Szkoła marginalizuje - z różnych względów - kształtowanie poczucia estetyki i wagę edukacji przestrzennej, która jest przecież bardzo istotna, bo poprzez troskę o przestrzeń osobistą i publiczną dbamy o jakość ludzkiego życia. W coraz nowocześniejszym miejskim krajobrazie szkolne wnętrze stało się miejscem nieatrakcyjnym, obojętnym, takim, o które nie chce się dbać. Projekt zakłada zmianę tej sytuacji - w szkole znajdzie się miejsce odpowiednie dla twórczego dialogu: sala bez ławek i biurka, z mnóstwem pomysłów na to, jak interesująco urządzić przestrzeń wokół siebie. 
<< 1 .. 2 4

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii Orange



Akademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook