Gadu-gadu z książką
Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Adres: Kościuszki 6, 09-402 Płock, woj. mazowieckie
Partner: Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich, Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, , Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydział w Płocku, , Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Akapit” Tygodnik Płocki
Czas trwania projektu: styczeń–maj 2013
Miejsce realizacji projektu: Płock
Projekt poświęcony jest nowoczesnej edukacji literackiej i czytelniczej. Organizatorzy przygotują i poprowadzą cykl comiesięcznych spotkań, które używając nowych nośników przekazu, reaktywują tradycyjną formę dyskusji o książkach. Ich celem jest prezentowanie literatury w alternatywny sposób do tego, z którym uczniowie spotykają się na lekcjach szkolnych. Rozmowy poświęcone analizie wybranych aspektów dzieł literackich mają za zadanie promować twórcze postawy wobec literatury oraz uczyć sposobów kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Zadaniem uczestników projektu będzie nauka wyszukiwania odpowiednich informacji w sieci i twórczego korzystania z nich, a następnie nauka przekazywania wiedzy oraz swoich poglądów w dyskusjach i recenzjach przy użyciu możliwości, które stwarza internet. W ramach projektu rozwijany będzie blog czytelniczy Książnicy Płockiej, na którym uczniowie będą publikować własne recenzje oraz zamieszczać wyniki swych poszukiwań i refleksji nad lekturą.

Projekt zogniskowany wokół literatury ma służyć wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczestników, a nowoczesne formy, za pomocą których będzie realizowany, ma ułatwić im poruszanie się we współczesnym cyfrowym świecie. Ma on również za zadanie zwiększyć aktywność społeczną młodzieży, pokazując, w jaki sposób internet może stać się platformą wymiany poglądów, oraz pokazywać, jak uatrakcyjnić dzięki nowym technologiom proces uczenia się. Jednocześnie szczególny nacisk zostanie położony na kwestie bezpieczeństwa w internecie oraz zagrożenia wynikające z dzielenia się informacjami w tym medium.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook