Od Neandertalczyka do Internauty. Wczoraj, dziś, jutro - warsztaty edukacyjne z zakresu dziedzictwa kulturowego dla młodzieży gimnazjalnej
Organizator: Fundacja Pogranicze
Adres: 16-500 Sejny, woj. podlaskie
Partner: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Sejny
 Działalność programowa Fundacji Pogranicze w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Prowadzi pracę kulturową, edukacyjną i artystyczną ze społecznością lokalną. W Gimnazjum nr 1, obok podstawowego zadania przypisanego szkole tego typu, realizowane są rozmaite projekty edukacyjno-kulturalne. Ośrodek „Pogranicze” od dwudziestu lat prowadzi pracę edukacyjno-kulturową w wielonarodowych regionach Europy Środkowowschodniej. Jednym z najistotniejszych jej elementów jest kształtowanie otwartej, pełnej zrozumienia wobec sąsiednich kultur i religii postawy młodych ludzi, opartej jednocześnie na silnej, dobrze wykształconej tożsamości.

 Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, prowadzony będzie w postaci edukacyjnych warsztatów artystycznych. Podzielony jest na 5 etapów. I etap zatytułowany „Pradzieje” będzie wprowadzeniem w pradzieje regionu, w obrzędowość związaną z życiem codziennym ludności dawnej, obejmie m.in. podróże do stanowisk archeologicznych oraz warsztaty współczesnego czytania artefaktów. W II etapie pt. „Dokument” uczestnicy będą odczytywać stare podominikańskie dokumenty, które nigdy nie poddane zostały badaniom historycznym (będzie to warsztat o charakterze zajęć paleograficznych), a efektem ich pracy będzie materiał dla szkół. III etap to „Współczesność”, jego tematem będzie inwentaryzacja i dokumentacja pozostałości starego świata w dzisiejszym życiu (pozostałości w języku np. w imionach, nazwy geograficzne, wierzenia, obyczaje). W IV etapie „Przyszłość” zaplanowano warsztaty na temat ochrony dziedzictwa kulturowego: jak postępować, aby przetrwało ono w świadomości kolejnych pokoleń. Młodzież stworzy prezentację multimedialną, która zostanie udostępniona w Internecie. V etap to „Święto Jaćwingów”, na którym odbędzie się prezentacja powstałych materiałów, strony internetowej oraz widowisko plenerowe. Równolegle odbywać się będą warsztaty teatralne prowadzone przez nauczycieli gimnazjum. Wystawione zostanie widowisko prezentujące m.in. obrządek pogrzebowy dawnych plemion.


W projekt zaangażowana jest młodzież uboga, z odmiennych środowisk kulturowych i narodowościowych, z regionu przez wiele dziesięcioleci nazwanego Polską B. W pracy nad projektem spotkają się młodzi Litwini i Polacy, sąsiedzi z jednego miasta, których rodzice i dziadkowie często żyli w konflikcie z powodu urazów historycznych. Bardzo ważne jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę o miejscu, z którego się wywodzą i odkrycie przed nimi i wspólnie z nimi niezwykłego bogactwa kulturowego, krajobrazowego i historycznego rodzinnych stron.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook