Regulamin Programu

Regulamin programu grantowego „Akademia Orange” Fundacji Orange w roku 2014/ 2015 VI edycja pod hasłem „Łączy nas kultura.

I. ORGANIZATORZY
Program grantowy Akademia Orange (dalej zwany Programem) jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

II. BENEFICJENCI

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (do 18 roku życia) oraz instytucje i osoby z nimi pracujące.

III. CELE PROGRAMU I INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTÓW
Cele Programu to:
- Promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji kulturalnej, atrakcyjnych dla młodego odbiorcy, w szczególności przy wykorzystaniu nowych technologii.
- Promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży.
- Tworzenie ogólnodostępnej bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć i innych materiałów na otwartych licencjach (Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska).
Program będzie nagradzał i promował projekty edukacji kulturalnej, innowacyjne pod względem jednej lub kilku z poniższych cech:
- Innowacyjność metod - zastosowanie w projekcie nowatorskich i oryginalnych metod i narzędzi dydaktycznych, odkrywczych form przekazywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej.
- Innowacyjność technologii - kreatywne wykorzystanie w projekcie nowych technologii i mediów, dotarcie dzięki nim do treści kultury, wykorzystanie ich do włączenia młodych ludzi w proces twórczy.
- Innowacyjność partnerstwa - zawiązanie współpracy między podmiotami, które tradycyjnie nie współpracują ze sobą w zakresie edukacji kulturalnej, podmiotami z różnych specjalności merytorycznych, różnych sektorów oraz odmiennych regionów działania.

IV. WNIOSKODAWCY
1. O dotacje mogą ubiegać się:
a. Organizacje pozarządowe,
b. Państwowe i samorządowe instytucje kultury [1], w tym biblioteki,
c. Szkoły i inne placówki oświatowe[2] i uczelnie [3], szczególnie szkoły i uczelnie artystyczne,
dalej „Wnioskodawcy“.
2. Laureaci poprzednich edycji Programu mogą uczestniczyć w kolejnej edycji i ubiegać się o dotacje, pod warunkiem zgłoszenia za każdym razem nowego projektu z inną niż dotychczas organizacją partnerską. Laureatem zwycięskiego wniosku można zostać łącznie nie więcej niż w trzech edycjach Programu.
3. Wnioskodawcą mogą być beneficjenci innych programów Fundacji Orange, pod warunkiem dokonania rozliczenia przyznanej dotacji przed upływem końca terminu naboru wniosków w Programie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest nawiązanie partnerstwa przez Wnioskodawcę. Partnerstwo powinno sprzyjać tworzeniu nowych form współpracy między organizacjami, wymianie doświadczeń, w tym szczególnie między podmiotami z różnych sektorów i specjalności tematycznych, a także z różnych regionów Polski.
5. Dodatkowo, w VI edycji Programu, wymagane jest nawiązanie współpracy z przedstawicielem/lami mediów (prasa, radio, telewizja, serwis internetowy), który/którzy zadeklaruje/ją w formie listu intencyjnego dołączonego do Wniosku, że będą informować o kolejnych etapach realizacji zwycięskiego projektu (co najmniej 3 razy) w materiałach opublikowanych na łamach tego/ tych medium/mediów. Opublikowana informacja będzie zawierać stwierdzenie „Projekt (nazwa projektu) jest realizowany w ramach programu Fundacji Orange”.
5. Partnerem projektu może być każdy z podmiotów wymienionych w pkt IV.1., a także podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i edukacji lub organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych oraz spółdzielnie socjalne (dalej Partner). Udział Partnera/Partnerów w projekcie musi mieć uzasadnienie merytoryczne opisane we Wniosku.
6. Wnioskodawca wskazuje we Wniosku osobę fizyczną odpowiedzialną za kontakt i kompleksowe zarządzanie projektem (zarówno merytoryczną, promocyjną, jak i finansową) stronę realizacji projektu (Koordynatora projektu).

V. AKADEMIA ORANGE INSPIRACJE
1. W celu upowszechniania idei Programu Akademia Orange i popularyzacji nagrodzonych w poprzednich edycjach Programu projektów, dodatkowo w VI edycji, dopuszcza się składanie wniosków przez organizacje, które pragną zrealizować projekt inspirowany projektem z poprzednich edycji Programu (dalej „Wnioskodawcy Akademii Orange Inspiracje”).
2. Zakłada się, że maksymalnie 6 Wnioskodawców Akademii Orange Inspiracje zostanie nagrodzonych przez Kapitułę.
3. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się Wnioskodawca Akademii Orange Inspiracje to 10 000 zł.
4. Do Wnioskodawców i wniosków składanych w ramach „Akademii Orange Inspiracje” stosuje się odpowiednio wszystkie kryteria i wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem braku konieczności oryginalności projektu, innowacyjności cech określonych w pkt III oraz innej kwoty dotacji.
5. Dodatkowo, Wnioskodawcy Akademii Orange Inspiracje, są zobowiązani nawiązać kontakt z przedstawicielem organizacji uprzednio realizującej projekt, którym się zainspirowali, w celu lepszego poznania projektu i skonsultowania metod jego realizacji. Fakt nawiązania tego kontaktu (spotkania, rozmowy, ustaleń pisemnych) powinien być potwierdzony przez przedstawiciela organizacji realizującej uprzednio projekt na piśmie lub w formie elektronicznej wiadomości, które to pismo lub wiadomość elektroniczna stanowić będzie załącznik do Wniosku.

VI. HARMONOGRAM PROGRAMU
1. VI edycja Programu będzie trwała od 2 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
2. W VI edycji Programu wprowadza się 2 etapy składania wniosków.
3. Termin pierwszego etapu składania wniosków przez Wnioskodawców upływa 6 października 2014 r. o godzinie 23:59 (decyduje data wpłynięcia Wniosku w postaci elektronicznej do Fundacji Orange) .
4. Ocena Wniosków w pierwszym etapie zostanie zakończona do 20 października 2014r.
5. Decyzja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu zostaje przekazana Wnioskodawcom pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we Wniosku.
6. Termin drugiego etapu składania wniosków przez Wnioskodawców wybranych w pierwszym etapie upływa 5 listopada 2014 r. o godzinie 14:00.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi najwcześniej 12 grudnia 2014 r.
8. Podpisanie umów z laureatami nastąpi do 15 stycznia 2015 r., przy czym część umów zostanie podpisana w 2014 r.
9. Projekty zgłoszone do Programu mogą być realizowane od dnia podpisania umowy z Fundacją Orange do 8 czerwca 2015 r. Wszelkie koszty poniesione poza tym okresem nie będą kwalifikowane.
10. Raporty merytoryczne i finansowe z realizacji projektu wraz z relacjami uczestników działań należy przedstawić do 31 marca 2015 r. (raport częściowy) i 30 czerwca 2015 r. (raport końcowy).
11. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki projektu, Wnioskodawca we Wniosku może postulować o wydłużenie terminu realizacji projektu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Fundacja Orange, ustalając termin zakończenia projektu oraz termin złożenia raportu końcowego z jego realizacji.

VII. WARUNKI ORGANIZACYJNE PROGRAMU
1. Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden Wniosek w danej edycji Programu, z zastrzeżeniem pkt. IV. 2.
2. Dotacje przeznaczone są wyłącznie na realizację zgłoszonego do Programu przez Wnioskodawcę projektu.
3. Pula przeznaczona na dotacje w VI edycji Programu to 900 000 złotych.
4. Maksymalna kwota, o którą może starać się Wnioskodawca to 30 000 złotych, z zastrzeżeniem pkt. V.3. Komisja Programu może rekomendować obniżenie sumy dotacji. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany przez Biuro Programu drogą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora projektu wskazany we Wniosku. Nienadesłanie do Fundacji Orange poprawionego, zgodnie z rekomendacją Komisji Programu Wniosku do 24 listopada 2014 r. uniemożliwi dalszy udział w rekrutacji.
5. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę projektu z Fundacją Orange (dalej Umowa). Przewidywane jest przekazywanie środków finansowych w dwóch transzach, przy czym poprawne rozliczenie pierwszej transzy w częściowym raporcie merytorycznym i finansowym jest warunkiem otrzymania kolejnej transzy.
6. Pierwsza transza może stanowić nie więcej niż 50% wartości całości dotacji. Druga transza zostanie wypłacona po udokumentowaniu prawidłowego wydatkowania co najmniej 70% pierwszej transzy w częściowym raporcie finansowym i merytorycznym.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany podać we Wniosku wiarygodną informację dotyczącą wysokości wkładu własnego, zapewnionego na realizację projektu. Wkład własny powinien zostać określony na poziomie nie niższym niż 20% wartości dotacji [4]. Wkład własny mogą stanowić środki pieniężne (co najmniej 50% wkładu własnego), a dodatkowo może to być wkład rzeczowy (lokal, sprzęt, materiały), jak również wkład osobowy (koszt pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu). W raportach z realizacji projektu wkład trzeba będzie udokumentować.
8. Umowa podpisywana jest z Wnioskodawcą reprezentowanym przez osobę, która zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa jest uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy, dysponowania funduszami zgromadzonymi na koncie bankowym Wnioskodawcy, podpisywania dalszych zobowiązań wynikających z realizacji danego projektu (w szczególności zawierania umów, wypłacania wynagrodzenia, płacenia składek ZUS i podatku dochodowego wynikających z podpisanych umów).
9. Wnioskodawca może przekazać Partnerowi/Partnerom część dotacji przeznaczoną na realizację zadań przez danego Partnera i zostanie to określone w oddzielnej umowie pomiędzy Wnioskodawcą a tym Partnerem.

VIII. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Programu pod adresem: www.akademiaorange.pl (dalej Wniosek).
2. W pierwszym etapie wymagane jest wypełnienie podstawowych informacji na temat Wnioskodawcy i projektu wraz z załączeniem stworzonego przez wnioskodawcę filmu prezentującego projekt, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie akademiaorange.pl .
3. Wybrani w pierwszym etapie Wnioskodawcy wypełniają szczegółowe informacje o projekcie, logując się do Wniosku, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie akademiaorange.pl.
4. Wymaganymi w drugim etapie wypełniania Wniosku załącznikami są skany niżej wymienionych dokumentów; należy je umieścić w wersji elektronicznej w końcowym etapie wypełniania Wniosku:
a. Statut lub inny równoważny dokument określający cele i przedmiot działania Wnioskodawcy;
b. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, jego osobowość prawną i dane osób uprawnionych do jego reprezentowania (w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS, wypis zostanie automatycznie pobrany z bazy KRS on-line po wpisaniu nr KRS przez Wnioskodawcę), ewentualnie inne oficjalne dokumenty, jeśli zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego nie stwierdzają ww. informacji;
c. List lub listy intencyjne o współpracy Wnioskodawcy z Partnerem/Partnerami określający zasady współpracy i rolę danego Partnera w projekcie;
d. List lub listy intencyjne o współpracy Wnioskodawcy z przedstawicielem mediów (prasa, radio, telewizja, serwis internetowy) , o których mowa w pkt. IV. 4 powyżej;
e. Kopie nadania numerów NIP i REGON;
f. Podpisany przez uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy osoby (zgodnie z załączonymi dokumentami lub pełnomocnictwem) wyciąg podsumowujący Wniosek, o którym mowa w pkt. VIII. 3 poniżej.
5. Z wypełnionych na stronie Programu (on-line) informacji zawartych we Wniosku zostanie wygenerowany automatycznie przez system informatyczny jednostronnicowy WYCIĄG. Powinien on zostać wydrukowany, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy i dołączony elektronicznie wraz z innymi wymaganymi załącznikami do Wniosku on-line.
Wypełnienie Wniosku on-line, wydrukowanie i podpisanie wyciągu podsumowującego Wniosek, dołączenie wszystkich załączników i wysłanie Wniosku w systemie kończy proces elektronicznego wypełniania Wniosku i musi zostać zakończone najpóźniej w terminie do 5 listopada 2014 r. do godziny 14.00. O przyjęciu Wniosku decyduje termin wpłynięcia Wniosku na serwer Fundacji Orange.
6. Oryginał podsumowującego wniosek on-line Wyciągu, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy, zostanie przesłany przez nagrodzonych Wnioskodawców do Fundacji Orange na potrzeby podpisania umowy dotacji, o której mowa w pkt. VII. 5 powyżej.
7. Zweryfikowane pod względem formalnym przez Fundację Orange Wnioski są przekazywane do oceny niezależnej Komisji Konkursowej, powołanej przez Fundację Orange. Wnioski, które nie spełniają kryteriów formalnych, nie są poddawane ocenie merytorycznej.
8. Kryteria formalne oceny Wniosków w pierwszym etapie:
a. Wniosek wraz z załączonym filmem wpłynął w terminie w wersji elektronicznej (on-line);
b. Terminy realizacji działań są prawidłowe, zgodne z założeniami merytorycznymi;
c. Wniosek złożono na właściwym formularzu;
d. Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony zgodnie z niniejszym Regulaminem;
e. Dane we Wniosku są kompletne;
f. Projekt jest zgodny z celami i tematyką Programu.

9. Kryteria formalne oceny Wniosków w drugim etapie:
a. Wniosek wraz z załącznikami wpłynął w terminie w wersji elektronicznej (on-line);
b. Terminy realizacji działań są prawidłowe, zgodne z założeniami merytorycznymi;
c. Wniosek złożono na właściwym formularzu;
d. Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony zgodnie z niniejszym Regulaminem;
e. Projekt realizowany jest w partnerstwie, poświadczonym listem intencyjnym;
f. W projekcie uczestniczy co najmniej 20 dzieci i/lub młodzieży;
g. Dane we Wniosku są kompletne;
h. Budżet wniosku jest prawidłowo skonstruowany, uwzględnia koszty kwalifikowane zgodnie z pkt. X.8;
i. Do Wniosku dołączono prawidłowe dokumenty potwierdzające reprezentację Wnioskodawcy;
j. Projekt jest zgodny z celami i tematyką Programu.

IX. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW
1. Organizator powołuje do oceny wniosków Komisję Programu – grupę niezależnych ekspertów (dalej Komisja) oraz do zatwierdzenia ostatecznej listy nagrodzonych Wnioskodawców Kapitułę Programu złożoną z autorytetów w dziedzinach edukacji, kultury, nowych technologii i mediów (dalej Kapituła).
2. Komisja dokonuje analizy oraz oceny wszystkich zaakceptowanych pod względem formalnym Wniosków, biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne i strategiczne wymienione w niniejszym Regulaminie.
3. Na podstawie analizy sporządzonej przez Komisję, Kapituła Programu ustala listę nagrodzonych Wnioskodawców. Decyzja ta zostaje przekazana Wnioskodawcom pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we Wniosku i opublikowana na stronie Internetowej Programu pod adresem www.akademiaorange.pl.
4. Kryteria merytoryczne pierwszego etapu, oceniane na podstawie załączonego przez Wnioskodawcę filmu:
a. Innowacyjność projektu
b. Jakość projektu
c. Aktywny udział dzieci i młodzieży w projekcie
d. Wykorzystanie nowych technologii w trakcie realizowanego projektu
5. Kryteria merytoryczne drugiego etapu:
a. Innowacyjność projektu
b. Jakość projektu
c. Spójność i adekwatność projektu
d. Gospodarność budżetu projektu
e. Trwałość projektu
6. Kryterium strategiczne:
Innowacyjna edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.

X. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
1. W związku z otrzymaniem dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o jej otrzymaniu we wszystkich dokumentach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i publikacjach związanych z realizowanym projektem oraz na stronie internetowej (jeśli Wnioskodawca ją posiada) w formie zapisu: „Projekt został zrealizowany w ramach programu Fundacji Orange” oraz do zamieszczenia logotypu Fundacji Orange.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do ukończenia, w terminie wyznaczonym przez Fundację Orange, kursu on-line dotyczącego stosowania licencji Creative Commons, który jest umieszczony na stronie www.akademiaorange.pl.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji otwartego dla publiczności wydarzenia związanego z realizowanym Projektem, promującego idee Akademii Orange, z udziałem beneficjentów Projektu i lokalnej społeczności w terminie od 23 maja do 1 czerwca 2015 r. (Tydzień Akademii Orange).
Celem wydarzeń realizowanych w ramach Tygodnia Akademii Orange jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w uczestnictwie w działaniach kulturalnych.
4. Wnioskodawca, organizując wydarzenia w ramach projektu, powinien zaznaczyć źródło finansowania projektu (zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 1 powyżej) oraz poinformować Fundację Orange z wyprzedzeniem o organizowanych wydarzeniach tak, by było możliwe zorganizowanie stosownego udziału przedstawiciela Fundacji Orange, jeśli Fundacja Orange uzna to za właściwe.
5. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępniania wszelkich wytworzonych w projekcie dzieł w ramach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, w szczególności na stronie www.akademiaorange.pl. Oznacza to wyrażenie zgody na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie oraz publikowanie materiałów, do celów tak niekomercyjnych jak i komercyjnych. Jedynym warunkiem jest zachowanie informacji licencyjnej, obejmującej imię i nazwisko autora materiału (jeśli jest podany), nazwę organizacji, która go opracowała, odnośnik do strony z materiałem, informację o wykorzystaniu licencji Creative Commons (wraz z odnośnikiem) oraz stwierdzenia: „Materiał został przygotowany w ramach programu prowadzonego przez Fundację Orange”. Udostępnienie dzieł na otwartych zasadach służy realizacji celu Programu, jakim jest upowszechnienie najlepszych praktyk i projektów dotyczących edukacji kulturalnej.
6. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępnienia na stronie www.akademiaorange.pl scenariusza realizowanego Projektu do dnia 31 marca 2015 r. oraz pozostałych materiałów związanych z Projektem do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz do cyklicznego informowania o wydarzeniach związanych z Projektem, zgodnie z instrukcją udostępnioną przez Fundację Orange.
7. Wnioskodawca, w imieniu Partnerstwa, sprawozdaje działania pod względem finansowym i merytorycznym w formie raportu cząstkowego i końcowego odpowiednio nie później niż do 31 marca 2015 r. i do 30 czerwca 2015 r. (z zastrzeżeniem rozdziału VI pkt. 8 Regulaminu).
8. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na wydatki wynikające bezpośrednio z tematyki i działań przedstawionych w projekcie i zaplanowanych w budżecie w okresie od podpisania umowy dotacji do 8 czerwca 2015 r. czyli terminami rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, z zastrzeżeniem rozdziału VI pkt. 8 Regulaminu.
9. Fakt poniesienia wydatku musi być weryfikowalny tzn. możliwy do sprawdzenia poprzez potwierdzenie w dokumentach prawnych i księgowych.
10. Koszty niekwalifikowane w Programie to:
a. Wydatki poniesione na działania nie związane z realizacją celu lub zadań projektu;
b. Dodatkowo granty nie będą przyznawane na:
i. Zakup sprzętu (np.: informatycznego, telefonu, sprzętu AGD, radio, magnetowidu) o wartości ponad 15% całkowitej kwoty przyznanej dotacji,
ii. Promocję projektu o wartości ponad 15% całkowitej kwoty przyznanej dotacji,
iii. Koszt administracji (koordynacja, utrzymanie biura, księgowość, audyt) projektu o wartości ponad 10% całkowitej kwoty przyznanej dotacji.
11. Niewykorzystane przez Wnioskodawcę środki finansowe po zakończeniu realizacji projektów są zwracane do Fundacji Orange, chyba, że Fundacja w piśmie po zakończeniu realizacji projektu umożliwi ich wykorzystanie na cele statutowe Wnioskodawcy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie materiały związane z Programem przekazane Fundacji Orange przez Wnioskodawców nie podlegają zwrotowi.
3. Nagrodzeni Wnioskodawcy w umowie dotacji, o której mowa w pkt. VII. 5 powyżej, wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (przetwarzanie) przez Fundację Orange ich danych i danych osobowych osób ich reprezentujących w celach prowadzenia i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji danych w portalu Fundacji Orange, a także w wydawnictwach związanych z Programem.
4. Fundacja Orange zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod adresemwww.akademiaorange.pl.
5. Fundacja Orange zastrzega sobie możliwość zmiany, w szczególności zmniejszenia, wysokości puli przeznaczonej na dotacje, o której mowa w rozdziale VII pkt. 3 Regulaminu bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod adresem www.akademiaorange.pl.
6. Fundacja Orange nie udostępnia indywidualnych informacji o przebiegu i wynikach prac Komisji i Kapituły Programu.
7. Każdy Wnioskodawca w ramach Programu ma prawo do złożenia odwołania w formie pisemnej i przesłania go na adres Biura Programu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Fundacja Orange rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni. Decyzja Fundacji Orange w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.
8. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na stronie internetowej Programu pod adresem www.akademiaorange.pl.

[1] Powołane zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
[2] Wymienione w art 2 ustawy o systemie oświaty.
[3] W rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
[4] np. przy założeniu że Wnioskodawca aplikuje o maksymalną kwotę 30 000 zł, wartość wkładu musi wynosić co najmniej 6 000 zł


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook