Otwarta Licencja CC

Udostępnianie materiałów na zasadach Otwartej Licencji CC

Dlaczego projekt Akademia Orange stosuje licencje CC?
Otwartość to ważna cecha organizacji działających na rzecz wspólnego dobra i rozwiązywania problemów społecznych. Otwartość oznacza gotowość do współpracy oraz przejrzystość działań, umożliwia też wymianę informacji i wspólne tworzenie wiedzy. Pozwala wreszcie zwiększyć efektywność wydatkowania środków poprzez rozszerzanie kręgu beneficjentów i wydłużenie pozytywnego oddziaływania projektu poza czas jego realizacji. Przez otwartość rozumiemy zatem w szczególności udostępnianie zasobów tworzonych przez organizację, a tym samym zmagazynowanej przez nią wiedzy.

Czym jest otwartość treści?

Otwarta publikacja to sposób udostępniania treści, pozwalający na ich szerokie wykorzystywanie - bez przeszkód technologicznych ani prawnych. W praktyce oznacza to publikację utworów w internecie - jako główny lub uzupełniający tradycyjne modele sposób upowszechniania treści - wraz z otwartą licencją na ich dalsze wykorzystywanie.

Otwartość to zatem z jednej strony kwestia dostępności treści, a z drugiej zapewnienia ich odbiorcom i użytkownikom określonych swobód. Idea otwartości zbudowana jest na przekonaniu, że każdy powinien mieć prawo oraz swobodę wykorzystania, dostosowywania do swoich potrzeb, ulepszania i ponownego wykorzystania wiedzy, która stanowi dobro wspólne.

Mamy zatem otwartą naukę, edukację, kulturę, otwarte treści, oprogramowanie, licencje, standardy, instytucje - i otwartych na kooperację ludzi.
Otwartość równocześnie sprzyja budowaniu współpracy w ramach trzeciego sektora oraz wspólnemu wzmacnianiu potencjału wiedzy i dobrych praktyk. Ma też skutki praktyczne w postaci dramatycznego wzrostu skali oddziaływania, zasięgu i wpływu idei, które promuje dana organizacja. Otwarta dystrybucja wiedzy i informacji pomiędzy organizacjami ułatwia tworzenie nowych projektów, przyspiesza proces wdrażania wiedzy i jej aktualizowania, wreszcie zapobiega dublowaniu się wysiłków. W języku ekonomicznym publikacje otwarte określilibyśmy jako dające znacznie większy od standardowego zwrot nakładów na inwestycje. Nie chodzi nam jednak o zwrot czysto finansowy - lecz o rosnące dobro wspólne.

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa

Program Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych. W związku z tym, wszystkie treści stworzone w ramach programu mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).
Uznanie Autorstwa oznacza,  że wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Jak stosować licencję Creative Commons Uznanie autorstwa?

Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa polega na oznaczeniu danej treści odpowiednią informacją licencyjną. Taka informacja powinna w czytelny sposób określać tytuł utworu, właściciela praw autorskich do niego oraz licencję, na której utwór jest dostępny.

Proponujemy stosowanie informacji licencyjnej następującej treści (wstawiając odpowiednie informacje w pola oznaczone nawiasami kwadratowymi):
[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach programu Akademia Orange, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o programie Akademia Orange. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
 

Powyższe teksty to fragment rekomendacji dla partnerów programu Akademia Orange Fundacji Orange opracowanych przez Justynę Hofmokl oraz Alka Tarkowskiego z Creative Commons Polska. W dokumencie wykorzystano „Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych” opracowany przez Karolinę Grodecką, wydany w 2010 przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na licencji Creative Commons CC-BY.


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook