Jakich projektów oczekujemy?

Przez edukację kulturalną rozumiemy działania, które:
  • sprzyjają świadomemu uczestnictwu w kulturze
  • dostarczają ludziom (zwłaszcza młodym) narzędzi ekspresji
  • umożliwiają czytanie i rozumienie istniejących kodów kultury, a poprzez to - osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym jak i zjawiskami kultury współczesnej.
     
Oczekujemy projektów, które nastawione będą nie tylko na działania, obejmujące grupę bezpośrednich beneficjentów, lecz takich, w wyniku których powstaną nowatorskie (w treści i formie), inspirujące i zachęcające do własnego działania materiały dydaktyczne - w formie publikacji oraz materiałów on-line, scenariuszy warsztatów i innych zajęć, studiów przypadku itp.
Oczekujemy projektów spójnych i realistycznych, o jasno zdefiniowanych celach i dobrze opisanych sposobach osiągnięcia tych celów, budżecie przystającym do zdefiniowanych w projekcie zadań oraz wiarygodnym harmonogramie.
Oczekujemy projektów żywotnych, czyli takich których rezultaty będą trwałe z punktu widzenia uczestników (to znaczy wprowadzą rzeczywistą i możliwą do opisania zmianę w ich sposobie uczestniczenia w kulturze) oraz z punktu widzenia beneficjentów niebezpośrednich (to znaczy, że w ramach projektu zostaną wytworzone i sprawdzone konkretne metody pracy w dziedzinie edukacji kulturalnej, opracowane pomysły inspirujące dla innych).
Oczekujemy projektów, które wypełnią lukę pomiędzy skostaniałymi instytucjami kultury, a realizowaną często zupełnie "obok" aktywnością młodych ludzi, dla których kultura to często przede wszystkim popkultura i media.
Możliwe formy realizacji programu:
  • cykle nowatorskich działań edukacyjno-animacyjnych - np. warsztaty (dla beneficjentów bezpośrednich - młodzieży), szkolenia (dla osób pracujących z młodzieżą)
  • opracowanie i testowanie innowacyjnych programów szkoleniowych z zakresu edukacji kulturalnej
  • autorskie, twórcze działania o wyraźnym nastawieniu edukacyjnym i animacyjnym


zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook